Temel İş Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne Demektir?

İşyerlerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan, çalışanları korumak ve onlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlayabilmek adına yapılan bilimsel ve sistemli çalışmaların tümüdür.

Yasal Zorunluluk Mevcut Mudur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

15 Mayıs 2013’te ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır.

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimini Kimler Alabilir?

Hem mavi yakalı çalışanlar, hem de beyaz yakalı çalışanlar

Eğitimi Kimler Verebilir?

 

1.Eğitimi verebilecek kişiler

 1. a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
 2. b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,
 3. c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri, tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilir.

2.Eğitimi verebilecekkurum ve kuruluşlar

 1. a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
 2. b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.
 3. c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.

ç) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

Eğitimle Neler Hedeflenmektedir?

· İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek,

· İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak,

· Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,

· Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek

· İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmak

İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 5 inci maddesine göre ise işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili yükümlülükleri mevcuttur.

1. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, c) Çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını, ç) Program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlar.

2.22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinde yer alan geçici iş ilişkisinde, geçici bir süre ile çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığı çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Ayrıca geçici bir süre ile çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığı çalışanları ve işverenlerini iş sağlığı ve güvenliği risklerine ilişkin bilgilendirir.

 1. İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, her işveren kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Bu işyerlerinde alt işverenin çalışanlarının eğitimleri ile ilgili asıl işveren alt işverence bilgilendirilir. Asıl işveren, alt işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair belgeleri kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce işyerine özgü risklere ilişkin bilgi verir.
 2. İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

5.Geçici iş ilişkisi ve asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında çalışanın yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlaması hâlinde 6 ncı maddenin yedinci fıkrasındaki hükümler uygulanır.

Temel Eğitimler Ne Zaman Verilir?

1. İşveren, çalışanlarına temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar.

 1. İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.
 2. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
 3. Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
 4. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
 5. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
 6. Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışan, Ek-1’de yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda üçüncü fıkra hükümlerine uygun olarak eğitilir. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur. Bu çalışanların temel eğitimleri, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre dördüncü fıkrada belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir. İşveren bu çalışanları ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak ayrıca eğitir.

Eğitim verilecek mekânın nitelikleri

 1. Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekânda yapılır.
 2. Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır.

3.Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır.

Eğitim Ücreti Nasıl Karşılanmaktadır?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. İşveren tarafından karşılanır.

Eğitim Konuları Nelerdir?

1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. Teknik konular a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma

 1. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)Eğitimi Nereden Alabilirim?DOST OSGB olarak deneyimli ve uzman kadromuz, bu eğitimleri sadece mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; çalışanlarda davranış değişikliğini amaçlayarak gerçekleştirmektedir.

  http://www………. internet sitesini inceleyip, 0 530 232 39 03 irtibat numarasından bize ulaşabilirsiniz. Eğitim ücreti ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

  Eğitimler Hangi Sıklıkta Tekrarlanır?

  · Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 yılda en az bir defa.

  · Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa.

  · Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa.

  İlave Eğitim Yapılmakta Mıdır?

  · İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

  · Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

  Eğitim Süreleri Ne Kadar?

  · Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,

  · Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,

  · Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat

  Eğitim Sonunda Ne Olur?

  Eğitime katılım zorunlu olmakla birlikte, eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

  Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

  Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

  Eğitimleri Nasıl Takip Edebilirim?

  DOST OSGB olarak; İş Güvenliği Uzmanlarımız bunun için sürekli olarak işletmelerin İnsan Kaynakları bölümüyle irtibatlı olarak personel girişlerini takip eder ve işe girişte Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerini verir.
  Ayrıca; çalışma yeri değişimi, iş ekipmanı değişimi, yeni teknoloji alımı, taşeron çalışanların varlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sonrasında bu eğitimler tekrarlanır.

  Küçük işletmelerde ve iş kaybının önemli olduğu durumlarda sınıf eğitimleri yerine işbaşı, tezgah başı eğitimlerine ağırlık verilir.

  Sonuçlar İSG Kurulu ve işverene raporlanır.

  Eğitim Almazsam Cezası Var Mıdır?

  İşveren her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı para cezası  ödemekle yükümlüdür.