İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri: İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

24.07.2017 tarih ve 29958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

DOST OSGB olarak işyerinizin daha sağlıklı ve güvenli bir yapıya sahip olmasını sağlamak amacıyla işyerindeki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin ölçümü, testi ve değerlendirme hizmetlerini veriyoruz.

 

Ortam Ölçümleri

 1. Ortam Titreşim Ölçümü
  2. Termal Konfor Ölçümü
  3. Gürültü Ölçümü
  4. Toz Ölçümü
  5. Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
  6. Aydınlatma Ölçümü
  7. Elektromanyetik Alan Ölçümü
  8. Silika Ölçümü
  9. Aeresol Ölçümü
  10. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
  11. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
  12. Makine Gürültüsü Ölçümü
  13. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

 

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 1. Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
  2. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
  3. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü
  4. Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
  5. Silika Ölçümü
  6. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Ortam Ölçümü Raporu

Ortam ölçümü raporu için parametreler belirlenir , sonraki aşama metot belirlenmesi ve ön incelemedir. Ölçümü yapan uzman kişiler çalışmalarında, ölçüm ve raporlama olarak esas alır.

ORTAM ÖLÇÜMLERİ YENİLENME SÜRELERİ

(1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede;

 1. a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.
 2. b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.

(2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

 1. a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
 2. b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.
 3. c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

(3) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

(4) İşveren, laboratuvarlardan işyerine iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapmak üzere gelen laboratuvar personelinin işverenine aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapar:

 1. a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.
 2. b) İlk yardım, arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularında görevlendirilen kişiler.

(5) İşveren, laboratuvar personeline işyerinde yürüttüğü faaliyetler süresince eşlik etmesi için işin yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olan bir kişiyi görevlendirir.

(6) İşveren, yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılması sırasında doğru sonuçları almak için;

 1. a) İş hijyeni ölçüm, test veya analizi gerçekleştirecek deney personeline işyerinde kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve personelin çalışanlarla görüşmelerini sağlar.
 2. b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılmasını sağlar.
 3. c) Normal çalışma şartlarında ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan, gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar.

ç) İşyerinde ölçümü yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler hakkında her türlü bilgi, belge ve dokümanı, güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde laboratuvarlara verir.

 1. d) İşyerinde yapılacak iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ilişkin çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır.

(7) İşveren, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili basılı veya elektronik kayıtları denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklar.

(8) İşveren, işyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelere uygun olarak saklar. Mevzuatla belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi 10 yıldır.

DOST OSGB olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yerine getirilmesi istenilen belgeleme, raporlama hizmetlerini veriyor ve arşivleme hizmeti ile kusursuz olarak is sağlığı ve güvenliği tedbirleri almanızı sağlıyoruz.

ORTAM ÖLÇÜMLERİYLE İLGİLİ YÖNETMELİK:

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721

Tozla Mücadele Yönetmeliği: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733