İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

 İşe giriş sağlık raporu; T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden ilgili kurum için İSG- Katip sözleşmesi olan işyeri hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kuruluş için isg-katip sözleşmesi olmayan işyeri hekiminden işe giriş sağlık raporu alınamaz.

OSGB İşyeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuvar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur. Bu tip iş kollarında işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde çalışan başına  para cezası uygulanmaktadır.

İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. OSGB İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

 

İşe Giriş Sağlık Rapor Ne Zaman Alınır?

Anayasanın belirlediği 6331 sayılı yasasına göre sağlıklı gözetim başlıklı 15. maddesinde işverenler işçilerine;

 • İşe girişlerinde
 • İş değişikliğinde
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzak kalan ve tekrar işe başlamak isteyenlerden

İşe Giriş Sağlık Raporu Zorunlu mu?

İşe giriş için alınan sağlık raporu zorunludur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 yılından itibaren işe girişlerde alınması mecburi kılınan iş için sağlık raporları, yetkili sağlık birimlerinden ücreti karşılığında alınabilmektedir.

 

6331 Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında;

 • Akciğer Filmi
 • Odyometri (ODİO)
 • Hemogram
 • EKG
 • AKŞ
 • SFT(Solunum Foksiyon Testi)
 • TİT (Tam İdrar Tetkiki)
 • Ağır İş Sağlık Raporu

Portör Taraması Kapsamında;

 • Akciğer Filmi
 • Hemogram
 • Burun Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • Gaita Kültürü
 • Gaita direk bakı (Parazit)
 • TİT (Tam İdrar Tahlili)
 • İşe Giriş Sağlık Raporu

Sektörlere Göre İlave Testler yapılmaktadır.

Firmaların isteğine göre HbSag, HCV, HIV1+2, A Tipi Hepatit veya çeşitli tetkikler,

Çeşitli iş kolları ve sektörlere giren kişiler için işe giriş sağlık raporu,

Çeşitli iş kolları için muhtelif tetkik ve raporlar yapılmaktadır.

 

İşe Giriş Sağlık Raporu Ücretleri hakkında detaylı bilgi için arayınız.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Sağlık gözetimi
MADDE 15 – (1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (1)
(3)Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.